In- en externe bewustwording – Rabobank

Waarom Diversiteit bij Rabobank Regio Den Haag?
Organisaties met een representatieve  afspiegeling van de maatschappij zijn effectiever in identificatie van doelgroepen/behoeften in de markt en spelen commercieel beter in op deze behoeften. Zij stellen zich meer open voor doelgroepen/ideeën, hebben een sterker vermogen om betekenisvolle verbindingen te leggen en daardoor samen waarde te creëren. Tevens zorgt culturele diversiteit voor een grotere verscheidenheid aan perspectieven en uiteindelijk een hogere kwaliteit van bedrijfsvoering, processen en toegevoegde waarde voor klant. Voor onze medewerkers brengt culturele diversiteit een verrijking van de “employee value proposition” doordat de belevingswereld aansluit bij het eigen referentiekader, het flexibiliteit en aanpassingsvermogen vergroot en de inzetbaarheid verbreed.

Ten slotte is culturele diversiteit maatschappelijk een zeer actueel thema en zal goede D&I bijdragen aan een stabielere, meer cohesieve en inclusieve samenleving in Nederland. Rabobank heeft een duidelijke ambitie uitgesproken om de culturele diversiteit sterk te verbeteren in de komende 2 jaar. Invloed ligt natuurlijk met name intern, wens is dat spin-off ook extern effect heeft en zo bij zal dragen aan commerciële groei.

Wij hebben daar op verschillende manieren vorm aangegeven in Den Haag.

Wat doet Rabobank allemaal?
We hebben het jaarlijkse werkbezoek van onze ledenraad aangepakt om de leden kennis te laten maken het meest kleurrijke stukje van ons werkgebied, de Schilderswijk.

Onze ledenraadsleden hebben nieuwe ervaringen opgedaan en met mensen gesproken die ze normaal niet zouden spreken. Ze voelden zich welkom. We hebben hen gevraagd na te denken over hoe we van betekenis kunnen zijn in deze wijk. Daar zijn mooie ideeën uit gekomen die we als input hebben opgenomen in ons beleidsplan 2017. Daarnaast creëren we intern bij onze medewerkers bewustzijn voor het belang van diversiteit voor onze organisatie. Dat doen we door intern bijeenkomsten te organiseren waar we uitleggen wat diversiteit is en waarom het belangrijk is. Deze bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend. We vragen aan onze medewerkers om concrete actiepunten te benoemen hoe zij diversiteit gaan inzetten in hun werk. Deze acties zijn opgenomen in het beleidsplan 2017. Verder benadrukken we het belang van rolmodellen, om te beginnen bij de samenstelling van onze ledenraad en Raad van Commissarissen. Dit betekent dat we extra aandacht hebben voor culturele en gender diversiteit bij de selectie en benoeming van onze ledenraadsleden en de samenstelling van  onze Raad van Commissarissen.

Participatie in multiculturele wijken
Tot slot zijn we als bank actiever in multiculturele wijken waar we op dit moment met een laag marktaandeel ondervertegenwoordigd zijn.

  1. We zijn actiever in muliculturele jongeren en ondernemers netwerken.
  2. We bouwen zelf netwerken in deze wijken samen met gemeente en business clubs.
  3. En samen met onze ledenraadsleden stimuleren we ondernemerschap in deze wijken.

Meer informatie: wendy.muller@rabobank.nl

Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord