“Laten we hier samen werk van maken en word ook lid van het netwerk Den Haag Inclusief!”
 • Den Haag Inclusief bestaat uit werkgevers die zich inzetten voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt. Door samenwerking en concrete acties wil dit netwerk van Haagse werkgevers uitsluiting op de arbeidsmarkt tegengaan en voorkomen.

“PostNL denkt vooral meer winst te kunnen maken met haar diversiteitstrategie.”PostNL
 • PostNL wil door middel van diversiteitsbeleid de grootste talenten binnenhalen en tegelijkertijd inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We willen meer kleurrijke talenten voor ons driejarige traineeship, talenten die PostNL niet altijd weten te vinden. PostNL is van mening dat een divers samengesteld team situaties of problemen van verschillende kanten bekijkt, iets wat ten goede komt aan de oplossingen. Ook zien we een divers samengesteld personeelsbestand als een brug naar eventuele nieuwe klantengroepen, zoals Turks Nederlandse ondernemers. De dienstverlening en producten moeten passen bij de klant en om te blijven groeien, moet PostNL ook nieuwe klanten weten te vinden. PostNL heeft in 2015 een Programmamanager diversiteit en inclusie aangesteld.

  Meer informatie: robert.takken@postnl.nl

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord


“McDonald’s probeert het personeel van een restaurant ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de samenstelling van het klantenbestand.”McDonald's
 • Fleur Boot werkt al sinds haar 15e voor McDonald’s, waar zij sinds 2012 als Senior HR-manager werkt voor twee franchisenemers met in totaal 10 restaurants in de regio Den Haag. McDonald’s heeft speciale aandacht voor diversiteit. Vijftig tot zestig procent van de medewerkers van de restaurants is afkomstig uit diverse culturen en landen buiten Nederland om. Dit geldt voor zowel crew- als managementleden. McDonald’s probeert het personeel van een restaurant ook zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de samenstelling van het klantenbestand. Iedereen in ons restaurant heeft in de basis een gelijke kans op doorgroei. Het motto is nog steeds dat er een McDonald’s is voor iedereen als je maar wilt. We bieden diverse cursussen en opleidingen aan. Zo hebben er de afgelopen 3 jaar ongeveer 65 collega’s intern bij ons een officieel erkende BBL-opleiding gevolgd op MBO-niveau 2,3 en 4. Iedereen mag zichzelf hiervoor opgeven en de groepen zijn daardoor ieder schooljaar ook zeer divers (ook een aantal Wajongeren en een 40+er die via het Werkgeversservicepunt ingestroomd is hebben deze opleiding gevolgd).

  Elk jaar voert McDonald’s een groot onderzoek uit naar de tevredenheid van medewerkers. Hieruit bleek de laatste keer dat maar liefst 100% van de medewerkers vindt dat het management en de crew elkaar respectvol behandelt en zoals het hoort.

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord“Rabobank heeft een duidelijke ambitie uitgesproken om de culturele diversiteit sterk te verbeteren in de komende 2 jaar.”Rabobank
 • Waarom Diversiteit bij Rabobank Regio Den Haag?
  Organisaties met een representatieve  afspiegeling van de maatschappij zijn effectiever in identificatie van doelgroepen/behoeften in de markt en spelen commercieel  beter in op deze behoeften.  Zij stellen zich meer open voor doelgroepen/ideeën, hebben een sterker vermogen om betekenisvolle verbindingen te leggen en daardoor samen waarde te creëren. Tevens zorgt culturele diversiteit voor een grotere verscheidenheid aan perspectieven en uiteindelijk een hogere kwaliteit van bedrijfsvoering, processen en toegevoegde waarde voor klant.
  Rabobank heeft een duidelijke ambitie uitgesproken om de culturele diversiteit sterk te verbeteren in de komende 2 jaar. Invloed ligt natuurlijk met name intern, wens is dat spin-off ook extern effect heeft en zo bij zal dragen aan commerciële groei. Wij hebben daar op verschillende manieren vorm aangegeven in Den Haag.

  Wat doet Rabobank allemaal?
  We hebben het jaarlijkse werkbezoek van onze ledenraad aangepakt om de leden kennis te laten maken het meest kleurrijke stukje van ons werkgebied, de Schilderswijk. Onze ledenraadsleden hebben nieuwe ervaringen opgedaan en met mensen gesproken die ze normaal niet zouden spreken.
  We hebben hen gevraagd na te denken over hoe we van betekenis kunnen zijn in deze wijk. Daar zijn mooie ideeën uit gekomen die we als input hebben opgenomen in ons beleidsplan 2017.
  Daarnaast vragen we aan onze medewerkers om concrete actiepunten te benoemen hoe zij diversiteit gaan inzetten in hun werk. Deze acties zijn opgenomen in het beleidsplan 2017. Verder benadrukken we het belang van rolmodellen, om te beginnen bij de samenstelling van onze ledenraad en Raad van Commissarissen. Dit betekent dat we extra aandacht hebben voor culturele en gender diversiteit bij de selectie en benoeming van onze ledenraadsleden en de samenstelling van  onze Raad van Commissarissen.

  Participatie in multiculturele wijken
  Tot slot zijn we als bank actiever in multiculturele wijken waar we op dit moment met een laag marktaandeel ondervertegenwoordigd zijn.

  1. We zijn actiever in muliculturele jongeren en ondernemers netwerken.
  2. We bouwen zelf netwerken in deze wijken samen met gemeente en business clubs.
  3. En samen met onze ledenraadsleden stimuleren we ondernemerschap in deze wijken.

  Meer informatie: wendy.muller@rabobank.nl

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord


“Geen wondermiddel, maar een instrument om diversiteit te bevorderen.”Wethouder Rabin Baldewsingh
 • Anoniem solliciteren – gemeente Den Haag
  De gemeente Den Haag ziet de diversiteit in de stad nog onvoldoende terug in haar personeelsbestand. Te weinig bi-cultureel talent is werkzaam in met name de midden- en hogere functieschalen. Om die reden is de gemeente Den Haag in 2016 – als eerste gemeente in Nederland! – gestart met een pilot anoniem solliciteren. Dat wil zeggen dat de naam, de geboorteplaats en het geboorteland in het CV onleesbaar zijn gemaakt. Op deze manier hebben kandidaten met verschillende achtergronden gelijke kansen bij hun sollicitatie. Resultaat van de pilot was dat meer bi-culturelen solliciteerden en ook vaker werden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gemeente heeft besloten anoniem solliciteren per 1 januari 2017 structureel in te voeren en dan ook leeftijd te gaan anonimiseren. De pilot maakt deel uit van de bredere diversiteitsaanpak van de gemeente. De gemeente maakt werk van diversiteit en zet in op inclusief leiderschap, een inclusieve cultuur en werving, behoud en doorstroom. De gemeente Den Haag wil een voorbeeldfunctie uitdragen naar andere gemeenten en bedrijven. 

  Meer informatie: Manon van de Leur: Manon.vandeleur@denhaag.nl

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord“In onze samenleving is (betaald) werk nu eenmaal de sleutel tot maatschappelijke participatie. Je hoort erbij, je presteert iets en dat geeft je ook een gevoel van bevrediging en trots”Gedeputeerde Rogier van der Sande
 • Kick-start Provincie Zuid-Holland
  Als maatschappelijk betrokken werkgever vindt de provincie Zuid-Holland het belangrijk dat investeren in een toekomstbestendige organisatie samen oploopt met het realiseren van maatschappelijk effect op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Met het project Kickstart geven wij én invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid én plukken we de vruchten van een meer divers personeelsbestand. Binnen Kickstart wordt aan 20 jonge statushouders met een vluchtachtergrond en 12 recent afgestudeerde mbo-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aangeboden. Door jongeren in deze kwetsbare positie werkervaring aan te bieden, geven we hen bewust een opstap richting de arbeidsmarkt. Naast het leren in de dagelijkse praktijk, kiezen deelnemers een opleiding die ze kunnen betalen van hun persoonlijk ontwikkelbudget dat zij tot hun beschikking hebben. Onze ervaring met Kickstart is dat een betaalde passende baan voor deze jongeren dichterbij komt en voor een aantal van hen zelfs werkelijkheid is geworden. In de organisatie is meer ruimte ontstaan voor de inbreng van nieuwe perspectieven en denkbeelden. En reageert iedereen verrast op het geëtaleerde talent van onze kickstarters!

  Meer informatie: Jan de Ridder

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord


“Video sollicitaties zijn een eerlijkere manier van selecteren”Hilton
 • Videosollicitaties
  Voor Hilton The Hague is diversiteit in het team van medewerkers een belangrijk uitgangspunt. Wij willen een inclusieve organisatie zijn en ruimte bieden aan mensen met verschillende talenten en achtergronden. De samenleving en ons klantenbestand is zeer divers en als hotel en werkgever willen we daar een afspiegeling van zijn. Het huidige team van medewerkers in Den Haag vertegenwoordigt meer dan 20 nationaliteiten. Omdat wij diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan, hebben wij dit in 2017 als speerpunt gekozen.

   Het niet hebben van de juiste diploma’s is voor ons niet een directe reden om iemand af te wijzen. Andere kwaliteiten zoals uitstraling, houding en competenties kunnen belangrijker en doorslaggevend zijn. Dit is één van de redenen om het gebruik van videosollicitatie in onze organisatie te gebruiken.

  In een filmpje van hooguit 1 minuut vertelt iemand iets over zichzelf en waarom hij/zij geschikt is voor een functie. Het solliciteren via video heeft veel voordelen. Het kost veel minder tijd en geld bovendien is het een oprechte manier van selecteren.

  We krijgen er heel enthousiaste reacties op. Meer informatie: Marije.Lodewijks@Hilton.com

  Deelnemers Den Haag Inclusief aan het woord


Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Culturele diversiteit sterk verbeteren”

Rabobank

Click Me!

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Personeel aan laten sluiten op klantenbestand”

McDonald's

Click Me!

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Meer winst door diversiteit”

PostNL

Click Me!

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Anoniem solliciteren is geen wondermiddel.”

Wethouder Rabin Baldewsingh

Click Me!

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Eerlijker selecteren door videosollicitaties”

Hilton Hotel

Click Me!

Front Title

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

“Ga net als wij aan de slag”

Den Haag Inclusief

Click Me!

NIEUWS

AGENDA


HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

TWITTER MEE